การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สพม.14

 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม สพม.14
          - โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.พังงา
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.ภูเก็ต
          - รายงานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ จ.ระนอง
          - รายงานการประชุมเครือข่ายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ