ระบบลงทะเบียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training OBEC)

 คู่มือการใช้งาน
          - คู่มือการใช้งานระบบ TRAINING OBECของข้าราชการครู Version 2.0
  แนวทางการปฎิบัติ
          - แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  VDO
  หลักสูตรการพัฒนาครู ตามโครงการการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร