แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.พงภกรน แผนปฎิบัติการประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2566
          - ปีงบประมาณ 2565
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 แผนพัฒนาการศึกษา
          - 2566-2570 ระยะ 5 ปี
          - 2563-2565 ระยะ 3 ปี
 แผนการใช้จ่ายประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2565
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2565
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2565
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563