แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.พงภกรน แผนการใช้จ่ายประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 แผนปฎิบัติการประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2565
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่าย
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
          - 2563-2565
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563
 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบบริหาร สพม.14
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ