แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.พงภกรน แผนการใช้จ่ายประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
 แผนปฎิบัติการประจำปี
          - ปีงบประมาณ 2564
          - ปีงบประมาณ 2563
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 ผลการเบิกจ่ายเงิน
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่าย
          - ปีงบประมาณ 2562
          - ปีงบประมาณ 2561
 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี (25563-2565)
 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (25561-2564)
 บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปีงบประมาณ 2563
 บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบบริหาร สพม.14
 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปีฯ
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ