สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)
   
       กลยุทธ์ (strategy)
   
        1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศ
               ตัวชี้วัด
               1.1.ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด
               1.2.ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป
               1.3.ร้อยละ ของผู้เรียนที่มีความเป็นไทยผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดีขึ้นไป
               1.4. ร้อยละ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติที่ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               1.5. จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               1.6. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
        2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
               ตัวชี้วัด
               2.1.ร้อยละของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
               2.2.ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
               2.3.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
               2.4.ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา
               2.5.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถทางด้านพหุปัญญา
        3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
               ตัวชี้วัด
               3.1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนด
               3.2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินด้านการคิดวิเคราะห์และการอ่านเขียน
               3.3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นไป
               3.4.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผ่านการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
               3.5.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินทางด้านทักษะ ภาษา การคิดและทักษะการใช้เทคโนโลยี ตามที่สถานศึกษากำหนดในระดับดี
               3.6. ร้อยละของครูที่มีการเปลี่ยนบทบาทจาก”ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรืออำนวยการเรียนรู้
               3.7.ร้อยละของครูที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
               3.8.ร้อยละของครูที่สามารถเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
               3.9.ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 20 ชม./ปี
               3.10.ร้อยละของครูที่มีการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ
        4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
               ตัวชี้วัด
               4.1.ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
               4.2.ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
        5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
               ตัวชี้วัด
               5.1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความตระหนักในความสำคัญของการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
               5.2.ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               5.3.ร้อยละของผู้เรียนสามารถน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติได้
        6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
               ตัวชี้วัด
               6.1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. ออนไลน์ (ITA Online) อยู่ในระดับ B
               6.2.ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพท. อยู่ในระดับดีมาก
               6.3.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในระดับดีมาก
               6.4.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
               6.5.ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต
               6.6.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
   
       เป้าประสงค์ (Goal)
   
        1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะตามหลักสูตร มีวินัย ซื่อสัตย์ จิตสาธารณะ รักและยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี และมีความพอเพียง
        2. ผู้เรียนมีความสามารถ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีความสามารถในการแข่งขัน มีการเรียนรู้แบบบูรการสู่พหุปัญญา
        3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
        4. ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
        5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับเป็นครูมืออาชีพยุคใหม่
        6. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
       ค่านิยมองค์กร (Core Values)
   
              "องค์กรมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใส ด้วยใจบริการ"
                  SESAO14 :
                          S = Service Mind/จิตบริการ
                          E = Excellence/ความเป็นเลิศ
                          S = Synergy/ความร่วมมือ
                          A = Accountability/ความรับผิดชอบ
                          O = Service Mind/องค์กรมาตรฐาน
                          1 = Unity/ความเป็นหนึ่งเดียว
                          4 = 4 Network of co-operation/4 ภาคีเครือข่าย