ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 
*****************************
1.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564
 
4. ช่องทางติดต่อ ประสานงานทางโซเชียลกลุ่มไลน์(LINE ) ข้อมูลสารสนเทศ สพม.14