Download เอกสารและข้อกฏหมาย ของกลุ่มต่างๆ

ดาวน์โหลดข้อกฏหมาย
  หนังสือเวียน กคศ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร ว21/2560
  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ตาม ว21/2560
          - ว 20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
          - ว 21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
          - ว 22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
          - หนังสือที่ ศธ 0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู
          - PowerPoint / ว 21/2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          - PowerPoint LTeacher การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ตัวชี้วัด)
          - PDF เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook
          - Excel โปรแกรม logbook (ตัวอย่างการบันทึก)
          - PowerPoint ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (logbook Teacher)
          - ID plan
          - รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตาม ว 22/2560)
          - แบบ วฐ.1-3 (ปรับปรุง)
 
ดาวน์โหลดงานวิจัยและนิติกร
 โครงสร้างของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ์้อจัดจ้าง
 สาระสำคัญกฎหมายจัดซ์้อจัดจ้าง2
 
ดาวน์โหลดกลุ่มบริหารงานบุคคล
  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
  เงินเดือน เงินวทยฐานะและประจำตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
  แบบคําขอเพิ่มวุฒิตาม ว 25/2559 และหลักเกณฑ์ก.ค.ศ.
  แนวปฎิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
          - เอกสารที่ประกอบการพิจารณา
          - แบบฟอร์มสำหรับการขออนุญาต
 แบบแสดงเจตนาฯ เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล (แบบ 2)
 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 หลักเกณฑ์การขออนุมัติให้การลาศึกษาต่อ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาศึกษา ว 8/2554
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 ซักซ้อมการส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
 ใบสมามัครสมาชิก กบข.
 ใบลาต่างๆ     ลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว   ||   ลาพักผ่อน   ||   ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน   ||   ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   ||   ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ||   ลาไปประกอบพิธีฮัจย์   ||   ลาไปฟื้นฟูสมรรถณภาพด้านอาชีพ   ||   ลาติดตามคู่สมรส   ||   ลาอุปสมบท   ||   ลาเข้ารับตรวจเลือก   ||   แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   ||   ขอยกเลิกใบลา   ||   ระเบียบการลาข้าราชการ   ||   สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554   ||   รวมแบบใบลา
 แบบขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนภาครัฐ
 โปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูล กพ.7 อิเล็กทรอนิคส์ (ก.ค.ศ.16) คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูล กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์      พังงา      ภูเก็ต      ระนอง
 แบบหนังสือรับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย‏
 เลื่อนเงินเดือน ว.21
 หนังสือรับรองเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษา
 หนังสือรับรองเงินเดือน ลูกจ้าง/พนักงานราชการ
 รายละเอียดการขอพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ป.ม. , แบบฟอร์มการขอพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นสายสะพาย ป.ม.
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูสาขาขาดแคลน โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต แผนงานขยายโอกาสฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูธุรการ โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างนักการภารโรง แผนงานขยายโอกาสฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โครงการคืนครูฯ
 แบบฟอร์มสัญญาจ้างLab Boy โครงการคืนครูฯ
 ระเบียบการทำวิทยฐานะ ว17/52
 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 แบบฟอร์มคำร้องขอโอน
 สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 สัญญาค้ำประกัน สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศเพิ่มเติม
 แบบคำขอย้ายของลูกจ้างประจำ
 แบบฟอร์มขอลาออกของลูกจ้างประจำ
 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่)
 ใบขออนุญาติพกพาปืน
 ใบขอยกเลิกวันลา
 ใบขอแก้วัน เดือน ปีเกิด
 แบบแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็ตตกทอด
 แบบรายงานลาเข้ารับการระดมพลเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
 แบบรายงานการศึกษาต่อ
 แบบฟอร์มการขอถ่ายสำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ.7
 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)
 แบบคำร้องขออนุญาติไปต่างประเทศ
 แบบคำขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
 แบบขอขยายเวลาศึกษาต่อ
 แบบการขอเปลี่ยนแปลงประวัติ
 ขอกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 แบบ  สพม.เขต 14 (1 - 4)