Download เอกสารการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พงภกรน การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพม.พงภกรน
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ครั้งที่ 1/2564
          - เอกสารการประชุม
          - รับชมวีดีโอประชุมย้อนหลัง 13 กุมภาพันธ์ 2563
          - รายงานกระประชุมครั้งที่1
     ครั้งที่ 2/2564
          - เอกสารการประชุม
          - รายงานกระประชุมครั้งที่2
     ครั้งที่ 3/2564
          - เอกสารการประชุม
          - รับชมวีดีโอประชุมย้อนหลัง 27 พฤษภาคม 2564
          - รายงานกระประชุมครั้งที่3
     ครั้งที่ 4/2564
          - เอกสารการประชุม
          - รับชมวีดีโอประชุมย้อนหลัง 16 มิถุนายน 2564
          - รายงานกระประชุมครั้งที่4
 
  การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา สพม.พงภกรน
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
          - ปฏิทินการประชุม
     รายงานการประชุม
          - ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564
          - ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
          - ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564
          - ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
          - ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
          - ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคมน 2564