คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สพม.พงภกรน
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          - หน่วยตรวจสอบภายใน
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - กลุ่มกฏหมายและคดี
 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          - วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PDF)
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (word)
 
  คู่มือมาตรฐานสำนักงาน สพท. ประจำปีงบประมาณ 2565
          - คู่มือ มาตรฐานสำนักงานเขต
          - คู่แบบติดตามมาตรฐานปี 2565
          - มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
          - มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้5
          - มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารฯ
          - มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
          - มาตรฐานที่ 2 ตังบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
          - คมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
          - มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
          - มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษา
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฯ
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ
          - มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจฯ
 
  ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ประจำปี 2565
         - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
         - แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน
         - ใบงาน
 
  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
         - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังการบริการจัดการความเสี่ยง
         - กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
  มาตราการประหยัดพลังงาน สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน 2566
         - คู่มือประหยัดพลังงาน 2566
         - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี 2566
 
  มาตราการการใช้รถราชการ สพม.พงภกรน. ประจำปี 2566
         - คู่มือการใช้รถราชการ 2566
 
  คู่มือคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ผ่านระบบ Zoom Meeting
          - วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เช้า
          - วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 บ่าย