คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สพม.พงภกรน
          - กลุ่มอำนวยการ
          - กลุ่มนโยบายและแผน
          - กลุ่มบริหารงานบุคคล
          - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
          - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
          - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
          - หน่วยตรวจสอบภายใน
          - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          - กลุ่มกฏหมายและคดี
 
 คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          - วีดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (PDF)
          - คู่มือการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (word)
 
  คู่มือมาตรฐานสำนักงาน สพท. ประจำปีงบประมาณ 2563
          - คู่มือ มาตรฐานสำนักงานเขต
          - แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
          - คลิป ภาพรวม มาตรฐานที่ 1-3 และข้อสังเกตที่ไม่ได้ระดับ 5
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 1
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 2
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 3
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 4
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 5
          - คลิป มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นที่ 6
          - คลิป มาตราฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นพิจารณาที่ 2
          - คลิป มาตราฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 3
          - คลิป มาตราฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ประเด็นพิจารณาที่ 6
          - คลิป มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ประเด็นการพิจารณาที่ 1
          - คลิป มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 3
          - คลิป มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4
          - คลิป มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 2
          - คลิป มาตราฐานที่ 3 ตังบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 2
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็น 4
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 5
          - คลิป มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 6
          - คลิป หลักการขับเคลื่อนและวิธีการเขียนรายงาน
          - คลิป สรุปผลการกลั่นกรอง การประมวลผล
          - คลิป ภาพรวมระบบ e-MES และการรายงานข้อมูลในระบบ ปัญหาที่พบระหว่างการรายงานในระบบ e-MES
          - คลิป ระบบ e-MESและการรายงานข้อมูลในระบบ ปัญหาที่พบระหว่างการรายงานในระบบe-MES(ตามตัวชี้วัด)
          - คลิป ระบบe-MESและการรายงานข้อมูลในระบบ ปัญหาที่พบระหว่างการรายงานในระบบe-MES(ตามมาตรฐาน)
 
  คู่มือความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
         ประจำปีงบประมาณ 2562
          - แนวทางการจัดทำรายงาน
         ประจำปีงบประมาณ 2561
          - แนวทางการจัดทำรายงาน
          - แบบฟอร์ม
          - ระเบียบ
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน สพม.พงภกรน
          - ประวัติวิทยากร
          - ทดสอบความรู้
          - การประชุมเชิงปฏิบัติการ
          - แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561
          - ใบงาน
 
  คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน สพม.พงภกรน
          - ประจำปี 2562
          - ประจำปี 2561
          - ประจำปี 2560
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
          - คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้รถราชการ
 
  คู่มือคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
          - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565