ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (จังหวัดพังงา)
     
นางสาวจันทนา แก้วมุกดา นายสนอง คล่องสมุทร นายพาหน ร่วมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
     
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ นางสาวอรสา เสรีวงษ์ นายพรศักดิ์ ทวีรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
     
นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
     
 
นายรัชพล ทองเกื้อ -ว่าง- นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     
   
  นางณัฐญาพร เสวตานนท์  
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา