บุคลากรกลุ่มอำนวยการ  
     
   
  นางสุภาณี  ธรรมประดิษฐ์  
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
โทร 08-6690-6705
  คู่มือปฏิบัติงาน  
     
นางสาวเรวดี  จุลรอด นางสาวนัชชา  ประเสริฐ นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร 09-1157-6484 โทร 08-872-5736 โทร 08-3960-9629
คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน
     
นายอัสนัย กิ่งบุญตา นางสาวปิ่นอนงค์  อักษรศรี นางสาวชนันธนา หัสดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานพิมพ์ดีด เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 09-1527-8779 โทร 09-1034-3414 โทร 09-5392-2215
คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน
     
นายอุดมศักดิ์ ทับไทย นางศรธนวรรณ์ ขมักการ นายสามารถ จิตต์ชำนาญ
พนักงานขับรถยนต์ แม่บ้าน นักการภารโรง
โทร 09-6257-5810 โทร 08-6278-2393 โทร 08-8976-9607
     
นางสาวสายฝน ไคลนาค นายศักดิ์เกษม จันคำ นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ
เจ้าหน้าทีศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง พนักงานธุรการช่วยปฏิบัติงาน พนักงานขับรถยนต์
โทร 09-1825-3974 ศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต โทร 09-3780-0075
  โทร 08-5033-6223  
  คู่มือปฏิบัติงาน  
 
นายมาหาหมัด อุเซ็ง
พนักงานขับรถยนต์
โทร 09-3793-2779