การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     นโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล
     การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
             - การวางแผนกำลังคน
             - การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
             - การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพชีวิต
             - การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
             - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
             - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
             - การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
             - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                          - ศธ 0206.4/ว5 ลว. 10 มิ.ย. 2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
                          - ศธ 0206.5/ว1 ลว.4 ม.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
                          - ศธ 0206.4/ว7 ลว. 12 พ.ค. 2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                          - ศธ 0206.5/ว7 ลว.21 เม.ย. 2552 การย้ายและการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
                          - ศธ 0206.6/ว8 ลว. 26 เม.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
                          - ศธ 0206.5/ว8 ลว. 10 พ.ค. 2556 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 . (2)
                          - ศธ 0206.6/ว12 ลว. 20 พ.ค. 63 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
                          - ศธ 0206.6/ว13 ลว. 20 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
                          - ศธ 0206.2/ว13 ลว. 26 พ.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                          - ศธ 0206.5/ว14 ลว. 27 สิงหาคม 2552 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
                          - ศธ 0206.5/ว22 ลว. 19 ธ.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
                          - ศธ 0206.4/ว24 ลว. 28 ธ.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
                          - ศธ 0206.5/ว29 ลว. 28 ก.ย. 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
                          - ศธ 0206.5/ว30 ลว. 28 ก.ย. 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
             - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
                          - คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564
                          - ศธ 0206.6/ว8 ลว. 26 เม.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
                          - ศธ 04009/ว4562 ลว. 24 ก.ค. 2560 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560
                          - ศธ 0206.6/ว13 ลว. 5 พ.ค. 2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                          - ศธ 0206.6/ว16 ลว. 26 พ.ย. 2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
                          - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
             - การพัฒนาบุคลากร
                          หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
                          - การลาศึกษาต่อ
             - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                          - คำสั่ง สพฐ. การมอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
                          - แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค. (2)
                          - หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2)
                          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
                          - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
                          - ศธ 0206.7/ว5 ลว. 28 ก.พ. 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                          - ศธ 0206.7/ว7 ลว.29 มี.ค. 2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
                          - ศธ 0206.7/ว8 พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
                          - ศธ 0206.7/ว9 ลว. 26 เมษายน 2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                          - นร 1006/ว10 ลว. 15 ก.ย. 2548 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
                          - ศธ 0206.7/ว15 ลว. 27 ก.ย. 2561 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                          - ศธ 0206.5/ว21 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
                          - ศธ 0206.7/ว25 ลว. 28 ธ.ค. 2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
                          - ศธ 0206.3/ 0635 ลว. 10 ต.ค. 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
             - การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                          - ศธ 0206.4/ว17 ลว. 30 ก.ย. 2552 หลักกเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                          - ศธ 0206.4/ว20 ลว. 5 ก.ค. 2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
                          - ศธ 0206.3/ว21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
             - การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
                          - ยกย่องเชิดชูเกียรติ
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
                          - รายงานผลประจำปีกลุ่มบรหารงานบุคคล
                          - รายงานผลประจำปีกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรางการศึกษา
 
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
     การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี 2560 //แบบคำร้องขอย้ายฯ
 
การประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต)
     ประกาศ สพม.14 เรื่องการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ (ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง)
 
ข้อมูลอัตรากำลังครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2561 )
     ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 10/11/2559 )
 
รายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
     ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
     บัญชีผู้ผ่านการแข่งขันและขึ้นบัญชีในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     แบบบันทึกขอสละสิทธิ์ขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย
    
รายงานการสั่งจ้างพนักงานราชการ
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)
     แบบรายงานการสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561)