PLC: Professional Learning Community “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
 
     แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
     คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ 126/2560 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา