เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  -การพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Support System : SSS) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
  -การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสุขสำราษฎร์รังสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
  -การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ว30107 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
  -ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ประกอบบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
  -รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเสริมสร้างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิเทศ 5 ลักษณะ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2561-2562
  -การพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยใช้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนร้วิชาชีพ (PLC:Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2561-2562
  -การเสริมสร้างความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ THALANG MODEL โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2561-2562
  -รายงานการประเมินโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)" โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562
  -การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของจุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
  -การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน1 โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 -การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 -ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 -การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ชุด Let,s Read ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 -การพัฒนาหลักสูตรเสริมฝึกอบามเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
 -การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา
 -การประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณ์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา” โรงเรียนเมืองถลาง
 -บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนสตรีพังงา
 -รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 -รายงานผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง เพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 -รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง โครงสร้างทางสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 -การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รหัสวิชา ส 21101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หลักธรรมพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม