คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
 
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     ประเภทลูกเสือสามัญวิสามัญ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1
     ประเภทลูกเสือสามัญวิสามัญ2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2-3
 
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค
 
     มาตรการในการพานักเรียน
     คำสั่งมอบอำนาจ 1365/2560
     คำสั่ง สพฐ.เรื่องการมอบอำนาจ
     ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่ปรีดา โฮมสเตย์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่