มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          - คำสั่งคณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สพม.14
          - บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          - แบบติดตาม
          - ประกาศมาตรการ การเผยแพร่ข้อมูล
 
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          - มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          - มาตรการป้องกันการรับสินบน
          - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
          - ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
          - มาตรการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ สพม.14