เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (จังหวัดพังงา)

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โทรศัพท์: 076-412065// โทรสาร: 076-411579
นางสาวอรสา เสรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 084-626-3082
นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 080-980-9396
นางสาววิภาวี ชายเขาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 081-081-9789
นางสาวศริญญา ผั้วผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 084-702-8658
นายสมชาย เจริญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 089-594-9465
     
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โทรศัพท์: 076-670189 // โทรสาร: 076-670189
นายรัชพล ทองเกื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 098-885-4151
นางรัตนา ชูจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 084-058-1093
นางสาววันดี สง่ากอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 098-670-8297
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โทรศัพท์: 076-421118 // โทรสาร: 076-421118
นางสาวปาจรีย์ สุวัตถิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 084-063-1798
นางวรอิศรา พรหมภัทร รอง ผอ. โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 081-958-0306
นายวรพล ตราเต็ง รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 081-469-7947
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 087-192-5510
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ รอง ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" 091-953-9626
     
โรงเรียนทับปุดวิทยา โทรศัพท์: 076-599012 // โทรสาร: 076-599011
นายดลยวัฒน์ สันติพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 082-805-0772
นายเจษฎา ศรีวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 081-956-5479
นางสาวพุทธิมา จั้นศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 082-461-4542
     
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โทรศัพท์: 076-491274 // โทรสาร: 076-491274
นายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 081-536-0947
นางสาวอุไรรัตน์ มากนุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 089-418-2649
นายไกรวิชญ์ อ่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 081-271-0199
     
โรงเรียนสตรีพังงา โทรศัพท์: 076-412052 // โทรสาร: 076-412052 ต่อ127
นางณัฐญาพร เสวตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 081-693-1106
นายวรเทพ แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 088-794-9654
นางสาวเพ็ญรัศมี ศรีบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา 082-261-5014
     
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา โทรศัพท์: 076-494338 // โทรสาร: 076-494339
นายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 093-640-7171
นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์ รอง ผอ. โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 089-725-9044
     
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา โทรศัพท์: 076-490813 // โทรสาร: 076-490813
นางพรณภัทร์ เอกนิพนธ์คงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 086-459-6866
นายสุริยา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา  
     
โรงเรียนเกาะยาววิทยา โทรศัพท์: 076-597107 // โทรสาร: 076-597107
นายสนอง คล่องสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา 087-892-6017
     
โรงเรียนกะปงพิทยาคม โทรศัพท์: 076-499108 // โทรสาร: 076-499108
นางสาวจันทนา แก้วมุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนกะปงพิทยาคม 086-272-8915
     
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โทรศัพท์: 076-473101 // โทรสาร: 076-473101
นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 094-569-8919
     
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์: 076-451284// โทรสาร:
นายพาหน ร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ 091-053-4403
นางสาวจุฑามณี ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์  
     
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โทรศัพท์: 076-425511 // โทรสาร: 076-425511
นายภานุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 081-079-7916
นางสางศิริวรรณ ขลิกคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต