เบอร์โทรศัพท์บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์: 0-7648-1529 ต่อ 102
โทรสาร: 0-7648-1530
   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่
นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 086-690-6705
นางสาวเรวดี จุลรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 091-157-6484
นางสาวนัชชา ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 088-872-5736
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08-3960-9629
นายอัสนัย กิ่งบุญตา พนักงานราชการ 091-527-8779
นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด 091-034-3414
นางสาวชนันธนา หัสดี เจ้าหน้าที่ธุรการ 089-646-7607
นายอุดมศักดิ์ ทับไทย พนักงานขับรถ 088-756-5810
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ แม่บ้าน 086-278-2393
นางสายฝน ไคลนาค เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.14 จังหวัดระนอง 091-825-3974
นายศักดิ์เกษม จันคำ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงาน สพม.14 จังหวัดภูเก็ต 085-033-6223
นายสามารถ จิตต์ชำนาญ นักการภารโรง 088-976-9607
นายเดชานนท์ ไพรสุวรรณ พนักงานขับรถ 088-756-5810
นายมาหาหมัด อุเซ็ง พนักงานขับรถ 093-793-2779