Information
โรงเรียนเกาะยาววิทยา สพม.14 รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
       วันที่13 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเกาะยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงิน รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (ZERO WASTE SCHOOL) รอบที่1 (ตัวแทนเข้าสู่ระดับประเทศ) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.14และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้และเป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน
       เรวดี..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน