Information
นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี (น้องแก้ม) รางวัลชนะเลิศขับร้องเพลงสากล
       นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี หรือน้องแก้ม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” เป็นบุตรของนายเดโช สุวรรณมณี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และนางบุษบา นพรัตน์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัวและโรงเรียนเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น
- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยพระราชทาน ประเภทเพลงสากล Singging with backing Track รุ่น 10 – 15 ปี ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2014 เป็นรางวัล ที่ภูมใจและเป็นเกียรติที่สุด
- รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศีกษา 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการศีกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคใต้ เพื่อเข้าไปคัดเลือกในรอบ 8 คน สุดท้าย ในการประกวด The Star 11
- ได้รับการคัดเลือกรอบ Bind Audition เข้าสู่รอบ Battle ในรายการ The voice kids ปี 2014
- ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ประเภทขับร้องเดี่ยว ระดับอายุ 15 – 18 ปี จากกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลอื่นระดับภาค/ระดับจังหวัดอีกมากมาย
       น้องแก้ม บอกว่าสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลทุกครั้งคือความพยาม ความอดทนฝึกฝน ตั้งเป้าหมายในชีวิต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กำลังใจจากพ่อ แม่ ครอบครัว เพื่อน และที่ขาดเสียมิได้คือครูผู้สอนทุกท่าน ที่เคยฝีกฝนอบรม สั่งสอนตั้งแต่เล็กๆ โดยเริ่มขับร้องเพลงตั้งแต่อายุ 3 ขวบ และพัฒนาเดินสายประกวดเรื่อยมาเพื่อหาประสบการณ์ และได้เริ่มเรียนขับร้องเพลงตอนอายุ 13 ปี ปัจจุบัน ได้จบหลักสูตรระดับ Grade 9 ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดของการเรียนขับร้อง ของโรงเรียนดนตรีสยามกลการนครภูเก็ต
       นางศิริกุล จิตต์พิศาล คุณครูผู้สอน เล่าว่าน้องแก้มเป็นเด็กที่มีใจรัก ในการขับร้องเพลงอย่างแท้จริง เป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในตัวเอง มีความมุ่งมั่น เพียรพยามในการฝีกขับร้องเพลง มีวินัยในการฝึกขับร้องเพลงจนทำให้มีพัฒนาการในการร้องเพลงได้ดีกว่าคนอื่น ลักษณะเด่นของน้องแก้มคือพลังเสียงในการขับร้องเพลง มีเทคนิคในการออกเสียง แรงบันดาลใจในการประกวดครั้งนี้ ที่ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ เกิดจากตั้งเป้าหมายในการศึกษา น้องแก้มต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยด้านการขับร้องเพลง ที่น่าชื่นชม คือนอกจากน้องแก้มจะรักในการขับร้องเพลง แต่ในเรื่องการเรียนน้องแก้มก็ไม่เคยทอดทิ้ง เป็นคนที่รักในการเรียนหนังสือด้วย ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการเลิศธิไกร ภิรมย์ ครูและบุคลากร นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” ทุกคน ที่สำคัญคือ ผู้ปกครองของน้องแก้ม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงทั้งด้านงบประมาณ และแรงใจแรงเชียร์ จนทำให้น้องแก้มได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน