Information
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมีผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขอแสดงความยินดี และชื่นชมนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ผลสอบ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายรัชชานนท์ พึ่งแรง 100 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ นางสาวพัณณิตา เลียบทอง และนางสาวคันธมาทน์ คล้ายกุล 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งสามคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย Cr ภาพโดยเครือข่ายโรงเรียน / เรวดี...ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน