Information
สพม.14 รับโล่รางวัลผล O-NET ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ
       ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 รับมอบโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สาระภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก 2.รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 10 อันดับแรก 3. รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2556 – 2558) และ 4. รางวัลผล O-NET ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง ( ปีการศึกษา 2556 – 2558)
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน