Information
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
       นายชยางกูร ทองสกุล นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รับมอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภทเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด จากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ/ ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน