Information
สพม.14 รับ 4 รางวัล O-NET ภาษาไทยสูง
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 รางวัล ได้แก่
           รางวัลผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 6
           รางวัลผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ อันดับที่ 6 จากจำนวนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต
           รางวัลผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง ( ปี 25257-2559 ) และ
           รางวัลผล O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง ( ปี 25257-2559 )
           โดยนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เป็นผู้รับมอบรางวัล จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในงานโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน