Information
นางมลฤดี แพทย์ปฐม “ ครูดีในดวงใจ” ปี 2561 สพม.14
       ขอแสดงความยินดีกับนางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 15 พ.ศ 2561 โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 16 มกราคม 2561

       นางมลฤดี แพทย์ปฐม ครูแนะแนว ใช้หลัก “แนะแนวเพื่อบริหารเวลาในการเรียน” กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งแต่เด็กว่าอยากประกอบอาชีพครู เพราะเห็นแบบอย่างที่ดีของครูหลายท่าน และได้รับแรงบันดาลใจจากคุณครูอุไรวรรณ รอดสุวรรณน้อย ครูแนะแนวโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมชาติ ทำให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิชาเอกแนะแนว และในการจัดการเรียนการสอนได้มีการวางแผนการทำงานแนะแนว 3 ด้าน คือ งานบริการแนะแนว งานจัดกิจกรรมแนะแนว และงานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้น ยังได้ใช้เทคนิคและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวางแผนการเรียน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน