Information
นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ รับรางวัล “คุรุสดุดี” และ และ “ครูดีไม่มีอบายมุข”
       +++++-ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะเปอร์วิทยา รับเกียรติบัตรเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานนะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัด และเกียรติบัตรประเภทผู้นำสถานศึกษาในการปฏิบัติตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปี 2562 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน