Information
สตรีระนอง คว้ารางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชาติ
       +++++โรงเรียนสตรีระนอง รับรางวัลการประกวดขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง ระดับชาติ ปีที่ 13 ในงานพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ร่วมกับ มูลนิธีครอบครัวพอเพียง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงกเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร โดยรับรางวัลดังนี้   
1. ศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม รับถ้วยประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   
2. รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (New Gen So Good) ครั้งที่ 7 โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
3. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ด้าน ประชาธิปไตย จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ด้านศาสนา วัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์   
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ด้านสิ่งแวดล้อม   
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ด้านสิ่งแวดล้อม   
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจ   
8. นางสาวโอ๋ นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง รับโล่เกียรติยศ รางวัล Volunteer Star ฝ่ายหญิง (ดาว) ประจำปี 2018
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน