Information
นายไกรสร สุทธิประภา ครูดีในดวงใจ ปี 2563
       +++++นายไกรสร สุทธิประภา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ. ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563       
ประวัติส่วนตัว
- ชื่อ – สกุล นายไกรสร สุทธิประภา (ครูอาร์ค) ตำแหน่งครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
- อายุราชการ 10 ปี 9 เดือน
- เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2528 อายุ 34 ปี สถานะภาพสมรส
- ที่อยู่บ้านเลขที่ 88/365 ศุภาลัยลากูน ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 087-9384221
- พ.ศ. 2547 นักเรียนทุนโครงการผลิตครูการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี (ทุนครูพันธุ์ใหม่ รุ่น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- พ.ศ. 2552 สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- พ.ศ. 2552 บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
- พ.ศ. 2556 สำเร็จการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กศม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลงาน รางวัล ที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
- พ.ศ. 2562 รางวัลครูดีในดวงใจ สพฐ.
- พ.ศ. 2561 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS สาขา รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ)
- พ.ศ. 2560 (ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน) รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
- พ.ศ. 2557 – 2562 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การประกวดบรรยายธรรมชิงโล่พระราชทานฯ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม)
- พ.ศ. 2559 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้ทักษะทางประวัติศาสตร์ 1S2C และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2559 ผลงานวิจัย รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทการวิจัยการสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่การปฏิบัติสุจริต “รายงานผลการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรูปแบบมุกดีศรีนทร์” (โครงการ 1000 เรื่องวิจัยรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต กระทรวงศึกษาธิการ) (โครงการโรงเรียนสุจริต)
- พ.ศ. 2559 รางวัลดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง (แผงพลังงานโซล่าเซลล์ มูลค่า 230,000 บาท) จากกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้า เอ็กโก้กรุ๊ป
- พ.ศ. 2558 รางวัลหนึ่งแสนครูดี
- พ.ศ. 2558 ผลงานวิจัยการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้กิจกรรมศรีนครินทร์ถิ่นดี (โครงการ 100 เรื่องวิจัยรูปแบบการส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต กระทรวงศึกษาธิการ)
- พ.ศ. 2556 ผลงานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ความรู้สึก / แรงบันดาลใจที่ทำให้ได้รับรางวัล
การได้รับรางวัลถือเป็นเกียรติประวัติในการรับราชการ สิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่รับราชการ คือ “การตั้งใจในการทำงาน” หลายครั้งผิดพลาดและพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หลายครั้งประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ งานหลายๆ อย่างจะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าเราทำงานโดยไม่มีเพื่อน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน ผู้ช่วยเหลือเกื้อกูลกระผมทุกท่าน ขอขอบใจนักเรียนผู้น่ารักทุกคน คติข้อคิดในการทำงาน
“เรียนรู้ พัฒนา เอื้ออารี สามัคคี”
เรียนรู้ : การที่เราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ ก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักเรียนรู้ ทั้งงานในหน้าที่ที่ตนเอง รับผิดชอบ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงานในหน้าที่
พัฒนา : พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดความชำนาญ เกิดความเชี่ยวชาญเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
เอื้ออารี : ความมีน้ำใจ กว้างขวาง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อน มีไมตรีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน ด้วยความจริงใจและเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน
สามัคคี : การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะคนเราไม่สามารถทำงานทุกอย่างได้เพียงลำพัง ข้อสำคัญคือจะต้องมีทีมงาน และทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จต่างๆ จำต้องไม่ลืมว่าเราสำเร็จได้เพราะได้รับความช่วยเหลือการเพื่อนๆ ผู้ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามจนถึงทำให้เราถึงเส้นชัย
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน