Information
ครูดีในดวงใจประจำปี 2564
       +++++ นายอีซา หอมหวน ครูชำนาญการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18
      ประจำปี พ.ศ. 2564
      - เกิดวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2528 อายุ 35 ปี - บรรจุวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2552 อายุราชการ 11 ปี - วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประเมินการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ตำแหน่งปัจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนระดับ ม.ปลาย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
      ผลงานที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
      ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ แนวใหม่ ว21/2560 นายอีซา หอมหวน กล่าวว่า การเป็นครูเพื่อลูกศิษย์มาตลอดระยะเวลา 11 ปี ได้ครองตนโดยยึดหัวใจของความเป็นครู ด้วยการเป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด มีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบวินัยของทางราชการ เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะ มีกิริยาวาจาสุภาพ แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน โดยประพฤติตัวให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต มาปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาสม่ำเสมอ ปฏิบัติตนเองให้อยู่ในจรรยาบรรณของครูและอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครู อาจารย์ เป็นผลให้นักเรียน เพื่อนครู ผู้ปกครอง หน่วยงาน ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ให้การยอมรับ และได้รับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ”
      คติข้อคิดในการทำงาน
      ใช้ชีวิตให้มีคุณค่า
       โดยเครือข่ายสตรีพังงา ..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน