Information
รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563
       +++++1.นางลำใย ชูประดิษฐ์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียน กระบุรีวิทยา รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563
      ประวัติส่วนตัว (ย่อๆ)
      - เกิดเมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2505 อายุ 58 ปัจจุบัน เป็นครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
      ผลงาน รางวัล ที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
      - ได้รับรางวัล “โล่เชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558” รับเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
      - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี 2559 สาขา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
      - ได้รับรางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติด ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560”
      - ได้รับรางวัล “ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “แม่ดีเด่น” ประจำปี 2560” โดย อำเภอกระบุรี
      - ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยยุค 4.0 “ต้นแบบ ครูดี ครูเก่ง ศตวรรษที่ ๒๑ ประเภท ครูปฏิบัติการสอนใส่ใจผู้เรียนดำเนินการสอนด้วนคุณธรรมจริยธรรม” 6 ตุลาคม 2561
      - ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 10 เนื่องในวันครูปีพุทธศักราช 2564
       ครูลำไย กล่าวว่า เนื่องจากตนเองรับราชการครูมาเป็นระยะเวลาหลายปี เขียนเสนอรางวัลมาก็หลายรางวัล และรางวัลคุรุสดุดี ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อคนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ความศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
      คติข้อคิดในการทำงาน
      “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”

      +++++2.นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563
      ประวัติส่วนตัว (ย่อๆ)
      - จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
      ผลงาน รางวัล ที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
      - ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูต้นแบบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วย เครือข่ายสหวิทยาเขตเทพกษัตรี”ปี 2559
      - รางวัล “ครูดีศรีภูเก็ต” รางวัล “ครูดีศรีนครินทร์” ปี 2560
      - รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS “ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับประเทศ ปี 2560
      - เป็นผู้ที่มีผลงาน ระดับเหรียญทอง กิจกรรม “Quality Teacher For Quality Edu.2019”ปี 2562 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      ครูธนิกานต์ฯ กล่าวว่า ตนมีความภาคภูมิใจในความเป็นครู จึงได้ทำงานการสอนให้กับลูกศิษย์ด้วยใจรัก ทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง และได้ศึกษาค้นคว้าวิทยากรความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาการศึกษาให้กับการลูกศิษย์ต่อไป
      คติข้อคิดในการทำงาน
      เรียนรู้ที่จะสนุกกับทุกนาทีของชีวิต จงมีความสุขตอนนี้ อย่ารอให้สิ่งที่อยู่นอกตัว ทำให้มีความสุขในอนาคต คิดว่าเวลาที่ใช้เวลามีค่าจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือกับครอบครัวของคุณ ทุกนาทีควรมีความสุขและลิ้มรสกับมัน

      +++++3.นางสาวกนกพร เจริญรัตน์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับรางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
      ประวัติส่วนตัว (ย่อๆ)
      - เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 2528 อายุ 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) วิชาเอก เคมี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรจุข้าราชการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ตำแหน่งปัจจุบัน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11 ปี 8 เดือน 10 วัน
      ผลงาน รางวัล ที่ภาคภูมิใจที่ผ่านมา
      -ได้รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2555
      -ได้รับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปี 2556
      -ได้รับโล่รางวัลสร้างสรรค์ผลงานตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556
      -ได้รับรางวัล "ครูดีศรีภูเก็ต" ครั้งที่ 59 ประจำปี พ.ศ.2558
      -ได้รับการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจำปี 2562
      -ได้รับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563
      ครูกนกพรฯ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในเส้นทางการรับราชการ “ครู” ณ โรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ ภูเก็ต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาที่ต้องค้นคว้า ทำการทดลอง คำนวณและการวิเคราะห์ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าต้องมุ่งมั่น ในการพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพ ของนักเรียนแต่ละคนและทุกคน เพื่อเลือกกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้อง กับการพัฒนาตามศักยภาพนั้น ๆ ข้าพเจ้าได้อบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะ ดำเนินการ ให้นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมการเรียนจนเกิดผลอย่างแจ้งชัด ทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยความเอาใจใส่และเต็มใจ ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ภาคและชาติ นอกจากนี้ การดำรงชีวิตในการทำงานด้านอื่น ๆ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติอย่างมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการเป็นผู้ที่มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกาของสังคม มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ มีมารยาท และเป็นมิตร กับลูกศิษย์ตามบทบาทและสถานการณ์ ทางวาจา สุภาพ จริงใจและสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดก าลังใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และทางใจ มีความเมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นกัลยาณมิตร อดทน มีอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ตลอดจนด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะ มีความรักศรัทธาและยึดมั่น ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จากการปฏิบัติตนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ ท าให้ข้าพเจ้าได้รับ “รางวัลคุรุสดุดี” ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติยศที่ต้องรักษาและพัฒนางานต่อยอด ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นข้าราชการครู ที่ได้รับเกียรตินี้ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะตอบแทนแผ่นดิน ด้วยการตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ คือจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เพิ่มปริมาณคนดีในสังคมให้มากขึ้น สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพในการศึกษาเล่าเรียน มีคุณธรรมในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจน ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ “รางวัลคุรุสดุดี” นี้จึงเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อ ภาคภูมิใจในเกียรติที่ได้รับและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล
      คติข้อคิดในการทำงาน
      ได้ยึดหลักคำสอนและปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช วิกรม พระบรมราชชนก ตอนหนึ่งที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็น กิจที่หนึ่ง” จึงทุ่มเทและสละเวลาให้กับงานราชการอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ทำงานทุกอย่าง ให้สำเร็จได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนทุกครั้ง
       โดยเครือข่ายสตรีพังงา ..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน