Information
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้ารางวัลต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับประเทศ
       +++++ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม คว้ารางวัลผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เรื่อง เข้มแข็งบริหาร ทีมงานสร้างสรรค์ ผลงานสำเร็จ ค.ช.พ. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วย K.C.P Moral Model ระดับประเทศ ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้การนำของนายเฉลิม จันทร์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม นายสิทธิชัย สิมสกุล และนางสาวดุสิตา โพธ์ทองคะนอง ครูโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
       Cr. ภาพ /ข่าว เครือข่ายร.ร.คูระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน