Information
เด็กท้ายเหมืองวิทยาคว้าชนะเลิศการแข่งขัน “กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์”
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา นายพูนศักดิ์ จันทรานนท์ และนายณัฐพงศ์ คณานุรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดการแข่งขัน “กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์” ประเภทที่ 2 ประเภทวิชาเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ จัดโดย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564
       Cr.ภาพ / ข่าว โดย เครือข่ายร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน