Information
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวอัยลดา พันธรักษ์ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดเล็ก และนางสาวมิณฑวดี วรรณะ โรงเรียนกระบุรีวิทยา โรงเรียนขนาดกลาง
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ นายวาเรนทร์ สงแก้ว โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวอาริยา วานิชผล โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวมินทกานต์ ถนอมไถ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ เด็กหญิงรตินันท์ ค้ำชูชาติ โรงเรียนสตรีพังงา
เด็กหญิงจิรวรรณ สุริยะโชติ โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวบงกชมาศ ตันกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
สถานศึกษารางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม รับรางวัลชมเชย สถานศึกษา ขนาดเล็ก
       Cr.ภาพ / ข่าว โดย เครือข่ายร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน