Information
แสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564
       +++++ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ที่ประพฤติตนดีมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 6 ราย ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นายวิชัย สุริพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ – ก้องอนุสรณ์)
3. นางสาวทิพยวรรณ แซ่ขอ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
4. นางสาวนิสา พันละภะ ครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต
5. นางพรพิมล คำนวณศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีระนอง
และรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวมนต์รัตน์ อมรดารา ครูโรงเรียนสตรีระนอง
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน