Information
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
       +++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรีญทอง ได้แก่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรีญทอง ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
3. รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางณัฐญาพร เสวตานนท์ โรงเรียนสตรีพังงา
4. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางประทีป ชูแก้ว ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
5. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโยลีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางพรพิมล คำนวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง
6. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา
7. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่นางสาวกัญญาลภัส ธีรพิทยานนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
8. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวนิสา พันละภะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต
9. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโยลีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่นายภคพงษ์ พงษ์ทองหล่อ โรงเรียนทับปุดวิทยา
10. ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง ได้แก่ นายรตนชยธรลภณ วงศ์แก้วมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน