Information
ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รับรางวัล คุรุสดุดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และรางวัลเสมาพิทักษ์
       ++++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ นางสาววาสนา คงสี ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉราพร คงการ ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และนายวรัทภพ ชำนินา ได้รับรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ (รางวัลเสมาพิทักษ์ ) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมคุณครูทั้ง 3 ท่าน
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน