Information
รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี ประจำปี 2566
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนางธารรริน ไพโรจน์ ครูโรงเรียนปากจั่นวิทยา ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 รางวัลครูดีในดวงใจเป็นการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนซึ่งเป็นบุคคล ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเด็กเก่ง เด็กมีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม รางวัลนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฎต่อสาธารณชน เป็นแบบอย่างในการทำความดีให้ปรากฏแก่ ครู นักเรียน และสาธารณชน
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน