ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (30 เมษายน 2565)
              (กำลังดำเนินการสิ้นปีการศึกษา)
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (10 พฤศจิกายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.จำนวนนักเรียนติด G
              12.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              13.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (25 มิถุนายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.จำนวนนักเรียนติด G
              12.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              13.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา2563 ณ 30 เมษายน 2564)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน
              14.จำนวนนักเรียนจำหน่าย
              15.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              16.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              17.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
              18.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              19.จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
              20.ผลการเรียนนักเรียน
              21.จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
              22.ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (10 ธันวาคม 2563)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (20 กรกฎาคม 2563)
              1.จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
              2.จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ
              3.จำนวนนักเรียนพิการ
              4.จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
              5.จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง
              6.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
              7.จำนวนนักเรียนขาดแคลน
              8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
              9.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
              10.จำนวนนักเรียนพักนอน
              11.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
              12.จำนวนนักเรียนติด G
              13.จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า
              14.จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา
              15.จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ปีการศึกษา 2562

Share this Page