โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สพม.พงภกรน
ผอ.สพม.พงภกรน. และ รอง ผอ.สพม.พงภกรน.
คำสั่งที่ 226/2565
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน.
คำสั่งที่ 19/2561 (กน่วยตรวจสอบภายใน)
คำสั่งที่ 8/2564 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
คำสั่งที่ 37/2561 (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ)
คำสั่งที่ 227/2563 (กลุ่มนิเทศฯ)
คำสั่งที่ 139/2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี)
คำสั่งที่ 98/2564 (กลุ่มอำนวยการ)
คำสั่งที่ 55/2565 (กลุ่มนโยบายและแผน)
คำสั่งที่ 102/2564 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

Share this Page